Vantaan Taiteilijaseuran yleinen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Vantaan taiteilijaseura ry

Y-tunnus: 1440489-0

Asematie 7, 01300 Vantaa

info@vantaantaiteilijaseura.fi, 045 196 1155

Eeva Tamminen, koordinaattori, 045 196 1155

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tämän henkilötietorekisterin pääasiallinen tarkoitus on toimia Vantaan taiteilijaseuran, Galleria K:n ja Vantaan taidelainaamon markkinointirekisterinä. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi, Vantaan taiteilijaseura ry:n palveluista ja toiminnasta tiedottamiseen ja niiden kehittämiseen.

Henkilöasiakkaiden lisäksi Vantaan taiteilijaseuralla on yhteisöasiakkaita ja yhteistyökumppaneita, joiden edustajien henkilötietoja voidaan käsitellä osana tätä rekisteriä. Yhteisöasiakkaiden edustajien tietoja käytetään vain yhteisölle kohdistuvan viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen.

3. Kerätyt tiedot

Asiakkaat ja markkinointikontaktit

  • Etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot
  • Yhteisöasiakkaiden edustajien osalta organisaatio ja asema

Teosostajat- ja lainaajat

  • Etu- ja sukunimi
  • Yhteystiedot
  • Tieto ostoksen tehneistä (yksilöity tieto kunkin teoksen ostajasta luovutetaan pyydettäessä vain kyseisen teoksen tehneelle taiteilijalle)
  • Teoslainaajan kanssa laaditut sopimukset
4. Tietojen lähteet ja niiden säilyttäminen

Rekisterin tiedot kertyvät:

  • Rekisteröidyltä itseltään
  • Rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta

Tietoja kerätään uutiskirjeen ja tiedotteiden tilausten yhteydessä, Vantaan taiteilijaseura ry:n palvelujen ja tuotteiden tilaamisen ja ostamisen yhteydessä. Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan, kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin ne ovat on tarpeellisia yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

5. Henkilötietojen siirtäminen Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22 §:n – 23 §:n nojalla esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.

6. Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Emme luovuta henkilötietojasi Vantaan taiteilijaseura ry:n ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Vantaan taiteilijaseura ry:n ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Vantaan taiteilijaseura ry:n tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Vantaan taiteilijaseura ry:n ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.

7. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Vantaan taiteilijaseura ry käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.

Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai profilointia, jos tietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi sinulla on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Vantaan taiteilijaseuralle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

8. Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

9. Valituksen tekeminen

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
puhelin: 029 56 66 700

10. Muutokset rekisteriselosteeseen

Voimme ajoittain muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme nettisivuillamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.